• KOŁO  ŁOWIECKIE
  "Knieja" w Górach

Przejdź do sekcji dla członków Koła Zaloguj się do serwisu

Uchwała nr 14/2019

Zarządu Koła Łowieckiego „Knieja” w Górach

z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie regulaminu korzystania z elektronicznej książki ewidencji myśliwych na polowaniu

prowadzonej w systemie e-polowanie w Kole Łowieckim „Knieja” w Górach

Zarząd Koła Łowieckiego „Knieja” w Górach, działając na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZŁ, jednogłośnie postanowił wprowadzić następujący Regulamin korzystania z elektronicznej książki ewidencji myśliwych na polowaniu prowadzonej w systemie e-polowanie w Kole Łowieckim „Knieja” w Górach:

 1. Dokonując wpisu w elektronicznej książce ewidencji myśliwych na polowaniu dopuszcza się wybranie wyłącznie jednego łowiska.

 2. W jednym dniu polowania myśliwy może wpisać się w książce w nie więcej niż dwóch łowiskach, chyba, że jest to polowanie na kaczki (należy przy wpisie w rubryce „Uwagi” zaznaczyć, że jest to polowanie na kaczki oraz udostępnić swoją lokalizację), wówczas można wpisać się na nie więcej niż pięć łowisk, ale nie na wszystkie jednocześnie, a na każde kolejno, zgodnie z przemieszczaniem się po obwodzie łowieckim.

 3. W przypadku konieczności poszukiwania postrzałka myśliwy może poruszać się po kilku łowiskach, ale w książce elektronicznej można wpisać tylko jeden numer łowiska, w którym aktualnie myśliwy się znajduje lub ma zamiar prowadzić poszukiwanie. Na każde kolejne łowisko w celu poszukiwania postrzałka można wpisać się po zakończeniu w książce poprzedniego wpisu, tak, by wpisy w książce były zgodne z faktycznym przemieszczaniem się myśliwego po obwodzie łowieckim. W rubryce „uwagi” należy każdorazowo umieścić adnotację „poszukiwanie postrzałka”. Jeśli w danym łowisku znajduje się inny myśliwy prowadzący polowanie indywidualne, myśliwy poszukujący postrzałka każdorazowo przed wejściem na teren tego łowiska ma obowiązek skontaktować się z myśliwym, który tam poluje i uzgodnić, czy może prowadzić w tym łowisku poszukiwania.

 4. Myśliwy zobowiązany jest do zakończenia polowania nocnego najpóźniej o godzinie 9:00 rano po nocy, w czasie której prowadził polowanie, w przeciwnym wypadku system automatycznie wypisze myśliwego i poinformuje o tym fakcie Łowczego.

 5. W ciągu 24 godzin od zakończenia polowania myśliwy jest zobowiązany do uzupełnienia informacji o strzelonej zwierzynie oraz ilości oddanych strzałów.

 6. W przypadku wykonywania polowania indywidualnego, przez więcej niż jednego myśliwego w jednym łowisku, myśliwi Ci zobowiązani są do udostępnienia swojej lokalizacji w aplikacji.

 7. W przypadku podejrzenia, że myśliwy dokonał wpisu w książce ale jest nieobecny na polowaniu (tzw. „blokowanie łowiska”), myśliwy na prośbę Łowczego lub Vice Łowczego zobowiązany jest do udostępnienia swojej lokalizacji w aplikacji. Jeżeli potwierdzi się, że myśliwego nie ma w łowisku, wówczas powinien złożyć wyjaśnienie do Zarządu Koła.

 8. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Koła, że myśliwy dopuszcza się łamania niniejszego regulaminu, Zarząd Koła nałoży na niego karę porządkową.

 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Pouczenie: Zgodnie ze Statutem PZŁ od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Koła za pośrednictwem Zarządu Koła, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/ogłoszenia.

Prezes Zarządu

Krzysztof Reichert


Ostatnie aktualności


Wybrane z galerii


We wrześniu polujemy na: